EW07 omslag 600
29 april 2021

Geothermie kan in 26 % van warmtevraag huizen voorzien

Overhandiging Adviesrapport Geothermie in de Gebouwde Omgeving-web

Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland. De techniek is kansrijk en heeft een veelbelovende start gemaakt in de glastuinbouw. De volgende stap voor de doorontwikkeling van geothermie is de toepassing in de gebouwde omgeving. Dat is te lezen in het Adviesrapport van het kernteam ‘Geothermie gebouwde omgeving

Het kernteam dat het adviesrapport onlangs overhandigde, bestaat uit deskundigen van Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk, EBN en het ministerie van EZK. Middels een brede consultatie bracht het team de kansen en uitdagingen van geothermie in de gebouwde omgeving in kaart. Conclusie: In potentie kan ongeveer 26 procent van de totale warmtevraag van alle huizen en gebouwen worden voorzien door geothermie als onderdeel van een collectief warmtesysteem.

Complex

De ontwikkeling van geothermie in de gebouwde omgeving is complex doordat het gaat om de inpassing van één of meerdere bronnen in een volledige energieketen. Daarnaast is de aanwezigheid van een grootschalige ontsloten warmtevraag met een distributienet randvoorwaarde voor de uiteindelijke inpassing van geothermie in de gebouwde omgeving.

Agenda voor 2030

In het adviesrapport heeft het kernteam een agenda opgenomen voor de ontwikkeling van geothermie als belangrijke pijler onder de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2030. De agenda bevat vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie. De sporen bieden een concreet handelingsperspectief om geothermie in de gebouwde omgeving op de korte termijn te versnellen. Daarbij kan ook aansluiting worden gezocht met lopende trajecten in de sector.

Gezamenlijke stappen

Het kernteam zal met betrokken organisaties in gesprek gaan met als doel de agenda voor geothermie in de gebouwde omgeving richting 2030 verder uit te werken in concrete acties. Op deze manier kunnen de sector en de overheid gezamenlijk verdere stappen maken. Volgens Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, biedt het adviesrapport bouwstenen om als sector, overheid en omgeving gezamenlijk op te trekken en samen de adviezen om te zetten naar concrete oplossingen om geothermie met name ook in de gebouwde omgeving succesvol verder te ontwikkelen.

Onontbeerlijke technologie

Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie van het ministerie zei bij het in ontvangst nemen van het rapport dat geothermie één van de onontbeerlijke technologieën is om duurzame warmte in de gebouwde omgeving te krijgen. ‘De gebouwde omgeving is wellicht de meest complexe sector van alle sectoren waar we verduurzaming moeten realiseren. Dit adviesrapport gaat daar zeker bij helpen.’

Handvatten bij aanpak

Ook Ernst Japikse, sinds 1 maart voorzitter van de Stichting Warmtenetwerk vindt geothermie van essentieel belang voor het aanbieden van duurzame warmte. ‘We doen als sector veel ervaring op met de eerste projecten in de gebouwde omgeving. We leren veel en we lopen nog tegen barrières op. We zijn daarom blij dat er zo’n uitgebreid rapport is gemaakt dat voldoende handvatten biedt om dit verder succesvol te ontwikkelen.’

adviesrapport geothermie gebouwde omgeving.JPG

Het adviesrapport

Op dit moment haalt Nederland, zo blijkt ook uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020, de doelen uit het Klimaatakkoord niet. Geothermie in de gebouwde omgeving blijft een uitdaging zolang hier nog geen markt is en ook geen passende regelgeving en subsidie-instrumentarium. Eén van de meest duurzame en veelbelovende warmtebronnen komt daardoor moeizaam van de grond. Het kernteam roept alle betrokken organisaties die in geothermie actief zijn op om zich richting 2030 maximaal in te zetten voor het uitvoeren van de in dit advies opgestelde agenda.