EW06 Omslag 600
9 april 2019

Werkgevers en werknemers kunnen de sector sterker maken

Erik van Engelen van Techniek Nederland bij start CAO onderhandelingen:

erik

Vandaag beginnen de cao-onderhandelingen voor de sector Metaal en Techniek. Erik van Engelen, directeur van Techniek Nederland is ervan overtuigd dat werknemers en werkgevers samen de sector sterker kunnen maken. ‘Ik vind dat we samen naar duurzame groei voor de hele sector moeten streven’, schrijft hij in een blog.

Na een aantal moeizame jaren zijn de vooruitzichten weer wat gunstiger en dat geldt ook voor de installatiebranche, die deel uitmaakt van deze cao. Maar naast kansen zijn er ook onzekerheden. Bij deze cao-onderhandelingen gaat het wat ons betreft dan ook om duurzame groei voor de hele sector; dát is het resultaat waar werkgevers en werknemers samen naar streven.

De technische sector heeft uitstekende perspectieven. De energietransitie, digitalisering, vernieuwing van onze infrastructuur en de ontwikkeling naar smart buildings kunnen van de sector een banenmotor maken. Voor technici op alle niveaus en op alle vakgebieden liggen er volop carrièrekansen. En dat in een branche waar vaste contracten nog altijd de norm zijn! Willen we die ontwikkeling vasthouden, dan is het essentieel dat we verstandig omgaan met de arbeidsvoorwaarden.

Investeren in kennis

De markt verandert snel en ondernemers spelen daarop in. Omdat kennis in de sector steeds belangrijker wordt, ligt het accent op investeren in de scholing van werknemers. Daarbij gaat het om kennis van nieuwe duurzame technieken, een leven lang ontwikkelen en certificering. Die inspanning zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tegelijkertijd maken wij werk van sociale innovatie; een goede afstemming tussen werk en privé staat hoog op de agenda.

Marges onder druk

Hoe gunstig de vooruitzichten ook zijn, nog altijd staan de marges flink onder druk. De werkgeverslasten, de kosten van materialen en de tarieven van onderaannemers stijgen en het is voor bedrijven niet makkelijk om die kosten volledig door te berekenen aan hun klanten. Bovendien blijkt uit de meest recente conjunctuurenquête van Techniek Nederland dat de orderportefeuilles weliswaar goed gevuld zijn, maar dat de rek er zo langzamerhand uit is. Veel bedrijven beschikken  bovendien nog niet over de reserves die nodig zijn als buffer om werknemers ook in mindere tijden vast te houden. Met andere woorden: de financiële ruimte zal ook de komende jaren bepaald niet onbeperkt zijn.

Fitte werknemers zijn duurzaam inzetbaar

Het werknemersbestand in de technische sector vergrijst. Werkgevers zien oudere werknemers graag fit de eindstreep halen. Maar duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over oudere werknemers. Werkgevers willen de fysieke en psychische belasting van hun werknemers juist vanaf het begin van hun loopbaan verminderen. De vitaliteit van werknemers is een gezamenlijk belang.

Stevig fundament

Techniek Nederland wil met de nieuwe cao een stevig fundament leggen onder een toekomst die aantrekkelijker wordt voor werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Samen met de vakbonden gaan we voor een sterke en duurzame technische sector. 

Erik van Engelen, Algemeen directeur Techniek Nederland