EW04 Omslag 600
11 januari 2021

Betere rechtsbescherming ondernemers bij aanbesteden

Gewijzigde Gids Proportionaliteit

proportionaliteit.JPG

Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit die op 1 januari jongstleden in werking is getreden.

Uit onderzoek van KWINK uit 2019 is gebleken dat publieke opdrachtgevers rechtsverwerkingsclausules aangrijpen om zeer strenge eisen te stellen aan de tijdigheid van klagen en procederen. Ondernemers en experts ervaarden de toepassing als doorgeslagen. Het leidde tot rechtsverwerking in gevallen waarin dat niet redelijk was en tot een gevoel van onrechtvaardigheid bij opdrachtnemers.

Balans in belangen opdrachtgever en opdrachtnemer

De nieuwe Gids proportionaliteit geeft praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Hierbij gaat het om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers wat betreft rechtsverwerking. Hiermee wordt de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers hersteld.

Gewijzigde onderwerpen

De inhoudelijke wijzigingen zijn overzichtelijk gemaakt in het document hoofdstuk 4 Aanbestedingsfase van de Gids proportionaliteit. Enkele gewijzigde onderwerpen in de Gids zijn:

  • Aanbesteder dient een inhoudelijk antwoord te geven.
  • Geen vraag stellen is niet direct verval van rechten, wel proactieve houding vereist.
  • Stand-still periode ook voor meervoudig onderhandse procedure.
  • Uitsluiting van opschorting aanbestedingstermijn is disproportioneel.