EW04 Omslag 600
29 juni 2021

Door stikstofwet krijgt woningbouw weer vaart

UV03202

Op 1 juli gaat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in. Dat zorgt er volgens Techniek Nederland voor dat de woningbouw, na een lange periode van vertraging, de komende tijd weer op gang kan komen.

Voorzitter Doekle Terpstra is nog niet helemaal tevreden, maar noemt de stikstofwet die op 1 juli in werking treedt wel een belangrijke stap in de goede richting. ‘Eindelijk kunnen installateurs en bouwers weer woningen realiseren. Dat is dringend nodig, want de woningnood in ons land is groot.’

Stikstofplan moet in regeerakkoord

De wet is volgens Terpstra nog geen oplossing voor infrastructurele projecten die stilliggen. Daarvoor is het volgens hem noodzakelijk dat de nieuw te vormen regering het stikstofplan dat VNO-NCW, Natuur & Milieu en Bouwend Nederland hebben opgesteld, opneemt in het regeerakkoord. ‘Daarin worden de meeste knelpunten aangepakt.’

Vrijstelling voor de bouw

Om door te kunnen werken, heeft de bouwsector op het punt van de stikstof een gedeeltelijke vrijstelling nodig van de natuurvergunningplicht. Die vrijstelling is nu in de stikstofwet geregeld. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Voor de stikstofdepositie die wordt veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg is bijvoorbeeld nog steeds een natuurvergunning vereist.

Wat betekent deze wet voor bouwers en installateurs?

De vrijstelling in de stikstofwet maakt de aanleg of bouw mogelijk van onder andere woningen en utiliteitsbouw. Maar ook energieprojecten, activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw en de sloop van bouwwerken kunnen weer op gang komen. Het kabinet reserveert voor de periode 2021-2030 een bedrag van 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw. Voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw is nog eens 500 miljoen beschikbaar. Het Rijk maakt afspraken met de bouw- en technieksector over de stikstofreductie en de bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertuigen. De maatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof.