EW07 omslag 600
14 april 2023

Herziene kennis over gebouwriolering in NTR 3216

UV04338 (1)

ISSO heeft de publicatie NTR 3216 Riolering van bouwwerken herzien. De kennis in deze nieuwe versie is geactualiseerd op basis van relevante ontwikkelingen in de maatschappij en techniek.

ISSO-publicatie 3216 geeft richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater (of vergelijkbaar) van bouwwerken. In herziene versie van 2023 zijn verschillende ontwikkelingen meegenomen die in de installatiepraktijk van nu dagelijks aan de orde zijn.

Noodoverschotten en seperatieschotten

Een belangrijke verduidelijking is aangebracht in de wijze waarop noodoverstorten van hemelwaterafvoersystemen op juiste wijze moeten worden gemaakt, vooral wanneer deze als UV-systeem worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de wetswijziging in WB 5:52 tot gevolg dat het niet meer is toegestaan hemelwater te lozen via een naburig perceel. Dit zal veel invloed hebben op de uitvoering van HWA-systemen. Denk aan doorlopende dakgoten bij rijtjeshuizen, waarin de installateur bijvoorbeeld separatieschotten moet zetten. De nieuwe NTR 3216 gaat hier gedetailleerd op in.
Ook zijn in de herziene NTR nieuwe inzichten meegenomen op het gebied van waterlagen op de daken, in het bijzonder op begroeide daken. Deze inzichten staan ook al beschreven in het TVVL en Techniek Nederland-rapport ST-49 ‘Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat’.

Drukte op daken

Daarnaast ontstond ook vanuit de markt de behoefte aan onder meer een verduidelijking van situatieschetsen voor de uitmondingen van ontspanningsleidingen. Dit vraagstuk wordt steeds urgenter, mede door de drukte op (multifunctionele) daken. In het geval van zonnepanelen kunnen de ontspanningsleidingen worden belemmerd of afgedekt. Dat kan weer leiden tot stankoverlast en aanverwante gevaren. Ook deze scenario’s staan beschreven in de herziene publicatie beschreven.

De herziene ISSO-publicatie 3216 is beschikbaar op kennisplatform ISSO Open.