EW07 omslag 600
15 juni 2023

NEN 6062 voor rookgasafvoervoorzieningen gewijzigd

rookgasafvoer-eric de vriesfoto: Eric de Vries

Het normontwerp voor NEN 6062 is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2017. Deze norm betreft rookgasafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zowel vaste als niet-vaste brandstoffen. Iedere belanghebbende of geïnteresseerde kan via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien en tot 1 september commentaar leveren.

NEN 6062 is de norm waarnaar in het Bouwbesluit (en binnenkort het Besluit Bouwwerken leefomgeving) wordt verwezen als het gaat om de beoordeling van de brandveiligheid van een rookgasafvoervoorziening.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe uitgave van 2023 zijn:

  • Op verzoek van de wetgever is de voorheen in het Bouwbesluit opgenomen eis met betrekking tot onbrandbare materialen bij een te hoge temperatuur in dat materiaal, toegevoegd aan de norm.
  • De tekst over ‘afstand tot brandbare materialen’ is ingrijpend aangepast. De drie te onderscheiden situaties zijn verduidelijkt.
  • Helder is gemaakt dat tot een uittredetemperatuur van T250 een rookgasafvoerkanaal kan worden opgenomen in een schacht of koker waarin ook brandbare materialen zijn opgenomen, mits de afstand tot brandbare materialen en de ventilatiecondities in de schacht of koker in acht zijn genomen.
  • Voorbeelden van proefopstellingen voor de Nederlandse situatie zijn toegevoegd.
  • De terminologie is beter in lijn gebracht met de geharmoniseerde Europese normen.
  • De criteria voor duurzaamheid zijn verduidelijkt.