Omslag_EW05 600
14 januari 2022

Nieuwe aanpak nieuwbouw scholen Amsterdam

Gemeente Amsterdam kiest voor Innovatiepartnerschap Scholen (IPS)

strandeiland -broinFARO Architecten.JPEGBron: FARO Architecten

De gemeente Amsterdam wil de komende tien jaar minimaal negen duurzame, flexibele en kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen realiseren. Daarvoor zet de gemeente innovatiepartnerschap scholen (IPS) in. De gemeente ziet deze aanbestedingsprocedure als een nieuwe manier om dit te realiseren samen met marktpartijen en schoolbesturen.

Amsterdam maakt een groei door. De gemeente stuurt dit decennium op een woningbouwproductie van 7.500 woningen per jaar. Deze groei brengt een behoefte aan nieuwe schoolgebouwen met zich mee in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt. De beperkte bouwcapaciteit en het tekort aan bouwmaterialen maakt het voor de gemeente steeds moeilijker om ambities op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit van schoolgebouwen te realiseren. Met de traditionele manier van aanbesteden wordt dat volgens de gemeente onbetaalbaar. Daarom komt zij met een nieuwe aanpak voor de nieuwbouw van schoolgebouwen; het innovatiepartnerschap Schoolgebouwen (IPS).

Bekijk de video die het proces van IPS uitlegt

Bouwconcept is de basis

Traditioneel gezien is de basis voor elk nieuw schoolgebouw een nieuw programma van eisen. Architect en adviseurs ontwerpen het gebouw. Dit schoolgebouw wordt vervolgens door een eenmalige combinatie van aannemers, onderaannemers en leveranciers gerealiseerd. Bij IPS is het niet het PvE, maar een bouwconcept van een consortium dat de basis is voor elk nieuw schoolgebouw. Een vaste combinatie van marktpartijen realiseert het gebouw.

Innovatiepartnerschap creëert markt voor hoogwaardige concepten

Middels gunningscriteria stuurt de gemeente bij de aanbesteding op de ontwikkeling van slimme energieoplossingen, flexibiliteit in gebruik, circulair bouwen, klimaatadaptatie en hoogwaardige architectuur. Daarmee wordt het voor marktpartijen mogelijk hun optimale product aan te bieden en dit gedurende de looptijd van de raamovereenkomst te ontwikkelen door te investeren in standaardisatie van bouwproces en bouwtechniek. Hiermee gaat de productiviteit omhoog en de faalkosten omlaag. Daarmee creëert het innovatiepartnerschap een markt voor hoogwaardige, flexibele en duurzame bouwconcepten voor schoolgebouwen.

strandeiland-kaderfoto.JPG

Hoe ziet de aanbestedingsprocedure eruit?

Het IPS voor 9 scholen in Amsterdam is opgedeeld in drie fasen: een aanbestedingsfase, een onderzoeksfase en een commerciële fase.

Aanbestedingsfase

De toelatingscriteria zijn minimaal zodat zoveel mogelijk innovatieve consortia kunnen deelnemen. Deelnemende consortia dienen hun visie op innovatie in voor de realisatie van schoolgebouwen. Op basis van deze visie brengt een onafhankelijke beoordelingscommissie het aantal deelnemende consortia terug naar vijf. De gemeente gaat vervolgens in gesprek met deze consortia tot indiening van hun definitieve plan van aanpak en hun innovatieve bouwconcept. Hiervoor ontvangen zij een tegemoetkoming in kosten. Dezelfde beoordelingscommissie beoordeelt de plannen en bouwconcepten aan de hand van de gunningcriteria: kwalitatief hoogwaardig, flexibel en duurzaam. De drie consortia met de beste en meest kansrijke voorstellen worden toegelaten tot de onderzoeksfase.

Onderzoeksfase

In de onderzoeksfase werken deze consortia hun bouwconcepten tegen vergoeding uit tot een toepasbaar product. Gemeente, schoolbesturen en kinderdagopvang-brancheverenigingen hebben een generiek programma van eisen opgesteld. De consortia moeten aantonen dat hun bouwconcept daaraan voldoet. Het bouwconcept moet ook aantoonbaar aan verschillende locaties en verschillende onderwijsconcepten aangepast kunnen worden. Voldoet het bouwconcept, dan krijgt het consortium toegang tot de commerciële fase.

Commerciële fase

In de commerciële fase gaan drie consortia gedurende tien jaar ten minste negen schoolgebouwen realiseren. De locatie en het te huisvesten onderwijsconcept stellen specifieke eisen aan ieder schoolgebouw. Voor ieder schoolgebouw doen elk van de drie consortia daarom een voorstel voor passende huisvesting op basis van een vaste prijs. Het schoolbestuur kiest het consortium met het beste voorstel om haar school te realiseren.

Vanaf eind januari 2022 kunnen consortia zich aanmelden voor de aanbesteding via https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248594.
Meer weten? www.amsterdam.nl/sociaaldomein/innovatiepartnerschap-schoolgebouwen/