Omslag_EW05 600
1 oktober 2020

11 % scholen voldoet niet aan wettelijke ventilatienormen

360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen

scholen

Zo’n 11 procent van de op dit moment 7064 onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Bij de overige 2267 scholen loopt het onderzoek nog. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen.

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) stelde op 17 augustus een coördinatieteam in onder leiding van Doekle Terpstra.  Opdracht was het maken van een inventarisatie in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen in het Bouwbesluit en scholen te helpen bij het in kaart brengen van de gebreken.

360 miljoen

Naar aanleiding van de tussenrapportage van het LCVS heeft de minister vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij bekend maakt dat het kabinet 360 miljoen euro beschikbaar stelt om schoolbesturen en gemeenten die primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Het eerste deel van dit geld kan al dit jaar worden besteed.

Concentratie

Slob noemt het in zijn brief belangrijk dat scholen zich houden aan de bestaande normen voor een gezonde lucht in de klas. ‘Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en leraren in een prettige omgeving hun werk doen. De scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn verplicht dit aan te pakken’, aldus Slob.

Advies op maat

’Welke aanpassingen er precies nodig zijn, verschilt sterk per school’, zegt Doekle Terpstra. ‘In sommige gebouwen zijn grote technische aanpassingen nodig, andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen lessen door meer te luchten.’ Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van de GGD, de arbodienst of kenniscentrum Ruimte OK.

Geen sluiting

Daarnaast heeft het Coördinatieteam een informatieblad opgesteld met praktische tips voor ventilatie voor scholen die ze nu al kunnen treffen. Het gaat dan over het aanbrengen van extra ventilatieroosters of aanvullend luchten in de pauzes. In sommige gevallen is er een langer durend plan nodig om bouwtechnische aanpassingen te doen. Met kortetermijnmaatregelen kunnen de lessen gewoon doorgaan. De GGD geeft ook aan dat het scholen niet zal adviseren om te sluiten wegens ventilatie die te wensen overlaat.

Geen verband met corona

Om misverstanden te voorkomen geeft de Rijksoverheid in een persbericht aan dat het RIVM nog steeds van mening is dat - op basis van de huidige kennis - er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Toch adviseert het Rijksinstituut om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen.

Samenstelling coördinatieteam

Het Landelijk Coördinatieteam onder leiding van Doekle Terpstra bestaat uit vertegenwoordigers van de PO-raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs), de VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs), GGD GHOR Nederland (vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De inventarisatie is gebaseerd op een door schoolbesturen ingevulde vragenlijst, de respons is goed voor 79 procent van de in totaal 9.331 schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.