EW06 Omslag 600
15 mei 2019

2,5 miljard euro subsidiegeld ligt te verpieteren

Algemene Rekenkamer tikt minister op de vingers

plaatje 1

In de afgelopen vijf jaar is in totaal € 2,5 miljard subsidiegeld bestemd voor de productie van duurzame energie blijven liggen op de plank. Dat is een derde van het voor 2013 - 2018 begrote bedrag, € 7,7 miljard.

De Algemene Rekenkamer die dit bekendmaakte concludeert dat de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de uitgaven aan subsidie voor productie van duurzame energie stelselmatig te hoog inschat.

Reserve is gegroeid

De Rekenkamer bracht de geldstromen voor duurzame energie in kaart. In 2015 heeft dit orgaan bij het ministerie al aangegeven dat die trend moest worden gekeerd, maar de reserve is zelfs verder gegroeid. Op de begroting van EZK blijft het subsidiegeld dat niet is uitgegeven weliswaar beschikbaar voor toekomstige projecten. Toch moet hier verandering in komen volgens de Rekenkamer, want de geraamde subsidie-uitgaven in het kader van de SDE+ regeling zijn ook bepalend voor de hoogte van de opslag duurzame energie (ODE), die burgers en bedrijven betalen via de energienota. Dat maakt realistisch begroten extra belangrijk, zo zegt de Rekenkamer.

Geef inzicht in geldstromen

Collegelid Francine Giskes vindt dat parlement, huishoudens en bedrijven inzicht moeten hebben in de geldstromen. Zeker nu de uitgaven de komende jaren flink zullen toenemen. De minister is in zijn verantwoording niet altijd consistent en volledig over die stromen, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan.’

Inzicht in inkomsten

Ook bij de inkomsten kan het inzicht beter. Nu is bepaald dat huishoudens en bedrijven elk 50 procent bijdragen aan de opbrengst van de opslag duurzame energie. Maar of deze lastenverdeling ook zo uitpakt, wordt niet nagegaan. Mede gezien het kabinetsvoornemen om in het kader van het klimaatbeleid de lasten te verschuiven naar 66 procent voor bedrijven en 33 procent voor de huishoudens, beveelt de Rekenkamer de minister aan om duidelijk te maken hoe de lastenverdeling in de praktijk uitpakt.

plaatje 2.JPG

Schatkist

De Algemene Rekenkamer plaatst ook een kritische kanttekening bij de uitspraak van de minister bij de invoering van de Wet ODE dat alle inkomsten ‘beschikbaar blijven voor de uitgaven aan duurzame energieproductie’. Geld dat via de opslag duurzame energie is opgehaald, kan uiteindelijk via de schatkist naar andere doelen vloeien. De situatie heeft zich nog niet voorgedaan, maar als de opbrengst uit de opslag duurzame energie hoger is dan geraamd, gaat het overschot naar de algemene middelen, aldus de Rekenkamer.