EW06 Omslag 600
9 april 2019

Certificering gasverbrandingsinstallaties mag niet leiden tot bureaucratisering

Techniek Nederland vindt:

gas

Op 8 maart stelde de overheid het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties open voor consultatie. Dat leverde 68 reacties op, waaronder die van Techniek Nederland (TN).

De ondernemersorganisatie ziet een wettelijke certificeringsregeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties als een belangrijk instrument om het aantal koolmonoxideongevallen met gasverbrandingstoestellen terug te dringen. Wel heeft de ondernemersorganisatie zorgen over onder andere de administratieve rompslomp voor kleinere ondernemers en de handhaving van de wet.

Administratieve lastendruk

TN vindt dat de administratieve lastendruk van de regeling zo laag mogelijk moet worden gehouden. Voorstel is te komen tot een driejaarlijkse organisatie-audit en een beperkt aantal controles van uitgevoerde werkzaamheden. Die moet de te verwachten verdubbeling van de kosten voor het in gebruik stellen van de cv-installatie voorkomen.

Handhaving

TN vindt dat het wetsvoorstel onvoldoende waarborgen biedt voor een adequate handhaving. Gemeenten zullen hieraan geen prioriteit geven. De Autoriteit Consument en Markt - of een andere overheidsinstantie- zou erop moeten toezien dat bedrijven die via hun websites kenbaar maken cv-ketels te plaatsen en te onderhouden, maar niet beschikken over een certificaat, worden gesanctioneerd.

Publiekscampagne

TN vindt dat de overheid middels een langjarige en overtuigende communicatiecampagne de consumenten moet overtuigen een gecertificeerd verwarmingsbedrijf in te schakelen. Daarbij heeft ze een voorkeur voor het al bestaande OK CV beeldmerk dat zich al ruimschoots bewezen heeft in de markt.

Vakpaspoort

Voor het toetsen van de vakbekwaamheid van naar verwachting duizenden personen doet TN de suggestie aan te sluiten op het door de branche ontwikkelde Vakpaspoort waarmee de monteur zijn vakbekwaamheid aan kan tonen. De overheid zou dit moeten verankeren in de lagere regelgeving.

Niet alleen nieuwe gastoestellen

Aangezien er steeds vaker ook gebruikte gastoestellen worden geplaatst (in het kader van circulariteit; het zogenoemde her-installeren) verzoekt TN het woord ‘nieuwe’ in artikel 1.34, lid 2.a te verwijderen.

Evaluatie

Ten slotte stelt TN voor om vanaf de ingangsdatum van de wetswijziging de effecten te meten. Op basis hiervan is het mogelijk om bij te sturen als dat noodzakelijk blijkt. TN stelt twee jaar na het in werking treden van de wetswijziging een evaluatie van de wettelijke regeling voor.