EW04 Omslag 600
12 februari 2019

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen

ventilatie.JPG

Het Bouwbesluit 2012 stelt de wettelijke eisen die worden gesteld aan de ventilatie van gebouwen. Om aan deze wettelijke eisen te voldoen verwijst het Bouwbesluit naar de NEN 1087 waarin de bepalingsmethode is opgenomen. Deze norm is onlangs herzien en gepubliceerd voor commentaar. Dat kan via www.normontwerpen.nen.nl.

De VLA heeft een belangrijke rol gehad bij het ontwikkelen van de conceptnorm. De NEN 1087 schrijft voor welke bepalingsmethode moet worden gebruikt voor de nominale ventilatiecapaciteit, de inrichting van een luchtverversingsvoorziening en de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem. Ook bevat de norm de capaciteit van componenten voor spuiventilatie, zomernachtventilatie en de verdunningsfactor.

Wijzigingen

Een belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087, is de indicatieve methode voor een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. Er wordt nu een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen, verblijfsruimtes en natte ruimtes, zoals ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt. Hiernaast worden nieuwe grootheden geïntroduceerd, zoals de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’.

Commentaar

De indicatieve beoordelingsmethode is voor de markt een volkomen nieuw onderdeel in de herziene NEN 1087. Er wordt dan ook nadrukkelijk gevraagd om een reactie vanuit de markt. De voorgenomen parameters zijn nog niet definitief vastgesteld en de validatie van de indicatieve beoordelingsmethode vraagt aanvullende onderbouwing, die gedurende de commentaarperiode uitgewerkt zal worden. Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2019 via normontwerpen.nen.nl aanvullen geven op het ontwerp van NEN 1087. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.