EW06 Omslag 600
15 november 2019

Subsidie voor pelletkachel en biomassaketel verdwijnt

Ook subsidie voor installaties in nieuwbouwwoningen vervalt.

pellet1.JPG

De ISDE-regeling wordt verlengd tot 2030. De regeling biedt subsidie voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en bioketels. Met ingang van 1 januari krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. Ook de subsidie voor installaties in nieuwbouwwoningen die niet op gas zijn aangesloten, vervalt.

‘Hoewel pelletkachels en biomassaketels weliswaar minder CO2 uitstoten dan gasinstallaties, weegt dat volgens SEO Economisch Onderzoek niet op tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten’, schrijft minister Wiebes (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Effectiviteit

Tussen 2016 en 2018 zijn 114.000 van deze apparaten aangeschaft met subsidie. Daarvoor is zo'n 215 miljoen euro verstrekt. SEO stelt dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de regeling. Het staat namelijk niet vast of die 114.000 apparaten ook zouden zijn aangeschaft als er geen subsidie voor was gegeven.

Subsidie nieuwbouwinstallaties vervalt ook

In nieuwbouwwoningen is het ook niet meer nodig om alternatieven voor aardgas te stimuleren en moeten die alternatieven onderling concurreren, zo vindt minister Wiebes. Vereniging BodemenergieNL betreurt het wegvallen van subsidie voor installaties bij nieuwbouw in de vernieuwde regeling omdat daarmee de drempel voor bodemenergie, oftewel bodemgekoppelde warmtepompen, hoger wordt. En dat type warmtepompen vindt zijn toepassing voornamelijk in de nieuwbouw.

Foute statistieken

Volgens de vereniging hanteert SEO foute statistieken voor bodemgebonden warmtepompen (WKO). De investering relatief weliswaar hoger, maar de variabele kosten zijn lager. Zouden potentiele klanten het ‘total costs of ownership’ sommetje maken, dan komt bodemenergie er gunstig uit. Daarmee onderschat SEO niet alleen de potentie van bijvoorbeeld aquathermie, maar ook het verdringingseffect van grote warmtepompen omdat partijen meerdere kleine warmtepompen met subsidie aanschaffen in plaats van een energetisch gunstigere grote warmtepomp, waarop nu geen subsidie meer wordt gegeven, aldus BodemenergieNL dat bij het ministerie zal blijven pleiten voor een aanpassing van het besluit.

Verduurzamingstempo

De DHPA pleit in een reactie op de evaluatie van de ISDE-regeling door onderzoeksbureau SEO de regeling zo vorm te geven dat deze breed ingezet kan blijven worden en het tempo van verduurzaming positief ondersteunt. Net als de vereniging Bodemenergie.NL vreest de DHPA dat fabrikanten van bodemgekoppelde warmtepompen, die de laatste jaren hebben geprofiteerd van de subsidie, relatief veel last zullen hebben van het plotseling wegvallen van subsidie in de nieuwbouw. Verder vindt de DHPA dat er door de aanpassingen en ongelijk speelveld ontstaat tussen grote en kleine warmtepompen. ‘Partijen zullen nu meerdere kleine warmtepompen met subsidie blijven aanschaffen in plaats van een energetisch gunstigere grote warmtepomp waarop geen subsidie wordt gegeven’, aldus de DHPA.

F-gassen regulering

Hoewel het Kabinet de ISDE voorlopig niet zal aanscherpen voor warmtepompen met koudemiddelen (f-gassen) met een hoog broeikaseffect, houdt de DHPA er toch al rekening mee dat het ministerie op termijn van f-gassen wel een subsidie-criterium wil maken. Vooruitlopend daarop geeft de DHPA nu al aan dat die extra aanscherping onnodig is. De terugfasering van f-gassen al internationaal is gereguleerd, zo schrijft de DHPA. Dat leidt al tot forse prijsverhoging van f-gassen met hoog GWP en is voldoende marktregulerend.

Dit bericht is voor het laatst geactualiseerd op 15 november 2020