EW11 cover 600
17 november 2018

Zonnewarmte kan belangrijke rol spelen in energietransitie

zonnewarmte3

In de hele discussie over de energietransitie wordt de potentie van zonthermische energie flink onderschat. Dat is de conclusie die Berenschot trekt in het position Paper ‘Kansen voor zonnewarmte in het hart van de energietransitie’. Het bureau Berenschot onderzocht de markt in opdracht van Holland Solar, de belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector dat ruim 140 bedrijven vertegenwoordigt en pleit voor een prominentere rol  voor zonnewarmte in de energietransitie.

Zonnewarmte is wereldwijd na waterkracht de meest ingezette duurzame energiebron. Binnen het segment zonne-energie (764 GW) neemt zonnewarmte 60 procent voor haar rekening, terwijl fotovoltaïsch goed is voor de resterende 40 % duurzaam opgewekte energie. Ook in Nederland kan zonnewarmte een belangrijke rol vervullen. Het rapport gaat uit van een potentie van 39 Petajoule duurzame warmte in 2030 en zelfs 94 Petajoule in 2050.`

Kosten

Ook de kosten zijn relatief laag, zeker wanneer dat wordt bekeken over het hele energiesysteem. In alle mogelijkheden die Berenschot heeft onderzocht, zijn bij de combinatie van zonnewarmte met andere bronnen, de jaarlijkse kosten (afschrijvings-, financierings- en energiekosten) gelijk of lager dan in het scenario zonder zonnewarmte, terwijl er in elk van de scenario’s meer energie, dus meer CO2 bespaard wordt.

Meer energie per vierkante meter

De onderzoekers noemen vier voordelen van zonnewarmte aan. Het is ten eerste een directe bron van warmte. Daarnaast maakt een collector een lawaaimakende buiten-unit zoals bij warmtepompen overbodig. Verder zorgen collectoren voor warm tapwater waarvoor dan geen elektriciteit nodig is en de piekvraag wordt afgevlakt. Ten slotte levert zonnewarmte meer energie per vierkante meter dan pv-panelen of windenergie wat een groot voordeel is door de beperkte ruimte in Nederland.

Gelijk speelveld

Berenschot adviseert zonnewarmte mee te nemen in planvorming bij het schetsen van het eindbeeld. Zowel bij grootschalige elektrificatie als voor warmtenetten is zonnewarmte een slimme keus en kan het complementair zijn aan andere duurzame technieken. Om de installatiekosten te drukken moet de industrie aan de slag om de plug-and-playtechnieken te ontwikkelen. Heel belangrijk voor een eerlijke kans voor zonnewarmte noemt Berenschot het creëren van een gelijk speelveld in termen van subsidiering en rekenmethodieken voor de (BENG) EPC en EPA. Ten slotte is het belangrijk installateurs mee te nemen door hen op te leiden tot professionals die de juiste combinatie van systemen te kunnen adviseren en deze ook vakkundig aan te leggen.