Omslag_EW05 600
8 februari 2022

Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer herzien

UV04744foto: Eric de Vries

Deel 60 van de serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties – Sectie uitmondingen’ is herzien. Hierin staan aanwijzingen voor goede werking, hinderafstand en verdunningsafstand van rookgasafvoeren van installaties die op gas worden gestookt.

Deel 60 van NPR 3378 specificeert de plaats van de uitmonding van rookgasafvoersystemen zodat het toestel en de voorziening voor rookgasafvoer goed werken, hinder door rookgas wordt voorkomen en dat plekken waar ventilatielucht langs gaat niet door rookgas worden verontreinigd.

Toepassingsgebied

Dit deel van de praktijkrichtlijn wordt toegepast bij nieuwe rookgasafvoersystemen en bij systemen die worden gewijzigd. En is bovendien van toepassing op toestellen die zijn aangesloten op zowel een individuele als een collectieve rookgasafvoer.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie uit 2015 zijn:

  • NPR 3378-60 (hinder) en NPR 3378-61 (goede werking) zijn samengevoegd tot één deel. Deel 61 wordt daarmee ingetrokken.
  • Een uitmonding onder een balkon die doorloopt tot de voorzijde van een balkon, is niet meer toegestaan.
  • De tekst is op een aantal punten verduidelijkt.
  • Er is rekening gehouden met het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
  • Verwijzingen naar NEN 2757-1 en NEN 2757-2 zijn geactualiseerd.

Webtool

Alle delen van de serie NPR 3378 horen bij de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen, zoals deel 60, geven een toelichting op en voorbeelden van rookgasafvoersystemen voor installaties die op gas worden gestookt. Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen wordt binnenkort een aparte praktijkrichtlijn, NPR 2758, gepubliceerd.