EW07 omslag 600
2 juni 2021

Rol van de “polder’ nog niet uitgespeeld

Reactie Techniek Nederland op 'Sociaal akkoord'

doekle terpstra

De organisaties van werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een ‘sociaal akkoord’. Het akkoord gaat met name over hervormingen op de arbeidsmarkt. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland constateert met tevredenheid dat de rol van de “polder” nog niet is uitgespeeld.

Terpstra merkt dat het ‘poldermodel’ de laatste tijd onder vuur ligt. In een opiniestuk in dagblad Trouw op 17 mei plaatste hij zijn bedenkingen bij de ideeën van Rutte voor een nieuwe bestuurscultuur die volgens hem het waardevolle poldermodel, één van de pijlers onder de Nederlands samenleving, onder druk zetten. ‘De kritiek op het poldermodel is in sommige opzichten terecht. Maar dit sociaal akkoord laat zien dat de polder nog altijd belangrijk is voor een stabiele toekomst van ons land. Ik verwacht dat Mariëtte Hamer en de formerende partijen er hun voordeel mee gaan doen.’

Aandacht tijdens de formatie

De werkgevers en werknemers hebben het sociaal akkoord laten opnemen in een ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER geeft een aantal concrete adviezen over het investeringsbeleid, het budgettair beleid en het arbeidsmarktbeleid. Volgens de SER gaat het om een uitgekiende mix van maatregelen, waarmee het nieuwe kabinet moet gaan investeren in echte brede welvaart voor alle Nederlanders. Met het advies vraagt de SER aandacht voor het onderwerp tijdens de formatie.

Deltaplan voor technische vakmensen

Ook Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, rekent erop dat het ontwerpadvies een belangrijke rol gaat spelen bij de formatie voor een nieuw kabinet. ‘Het ontwerpadvies zet stevig in op investeringen, onder meer in de energietransitie. Zo komen wij sterker en groener uit de crisis’, vindt de voorzitter van Techniek Nederland die wel benadrukt dat dat alleen lukt als er ook een oplossing komt voor het tekort aan technische vakmensen. ‘Dat is een probleem dat vraagt om onmiddellijke actie. Zonder voldoende technische vakmensen loopt de energietransitie vast. We hebben behoefte aan een Deltaplan voor instroom in de techniek.’

Technieksector ontvangt zij-instromers met open armen

Het SER-advies bevat plannen om mensen van werk naar werk te helpen. Terpstra geeft in een reactie aan dat de technieksector zij-instromers ‘met open armen’ verwelkomt. ‘We kunnen duizenden mensen uit krimpsectoren perspectief bieden in de duurzame economie. Daarbij maken we gebruik van de bestaande infrastructuur die Techniek Nederland samen met het opleidingsfonds heeft opgezet.’

Sociale koers

Terpstra prijst de vernieuwende agenda die zichtbaar wordt in het ontwerpadvies van de SER. Hoewel in de technieksector vaste contracten de norm zijn, vindt hij het toch belangrijk dat werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (zoals uitzendkrachten) met deze plannen meer zekerheid van werk en inkomen krijgen. ‘Werkgeversorganisaties laten zien dat ze kiezen voor een sociale koers.’

Hoofdpunten van het SER

  • Realiseer een adequate infrastructuur van werk naar werk voor mensen die van baan moeten veranderen. Mensen die werkzaam zijn in sectoren die krimpen, krijgen zo uitzicht op een nieuwe baan in sectoren waar veel vraag naar vakmensen is.
  • Organiseer werk op basis van duurzame arbeidsrelaties. De SER werkt in het advies concreet uit hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd. Dat moet zorgen voor meer werk- en inkomenszekerheid en een gelijk speelveld voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
  • Investeer extra in bijvoorbeeld innovatie en de energietransitie. Dat zorgt ook voor een sterke publieke sector, die in staat is zijn taken goed uit te voeren.
  • Verhoog het investeringsniveau in ons land substantieel, zowel publiek als privaat. De opgave is daarbij om dat hogere niveau van investeringen op peil te houden en minder afhankelijk te maken van de stand van de begroting of de conjunctuur. Nu we een herstelfase tegemoet gaan, zijn lastenverzwaringen en bezuinigingen onverstandig.
  • Andere aanbevelingen gaan onder meer over het bevorderen van de doorgroei van ondernemingen, het terugdringen van administratieve lasten en het aanpakken van het woningtekort.