Omslag_EW05 600
6 oktober 2021

Subsidie op CO2-afvang staat echte transitie in de weg

Miljoenennota 2022

NWEA-Holland Solar-jpg web

Holland Solar en de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) zijn ontsteld over de keuzes van het demissionaire kabinet om hernieuwbare energieprojecten op land te beknotten en fossiele energie in de vorm van opslag van CO2 (CCS) juist fors te subsidiëren.

Het demissionair Kabinet kiest voor een verruiming van de hoeveelheid te subsidiëren fossiele CO2-afvang (CCS) met 2,5 Mton. Ook trekt het kabinet publiek geld uit voor de infrastructuur voor CCS. Deze extra ruimte voor CCS is volgens de 2 brancheorganisaties in tegenspraak met het afspraken uit Klimaatakkoord. Daar was deze techniek – vanwege de grote restemissies en het gebruik van fossiele energie – juist gemaximeerd op 7,2 Mton.

Transitie naar hernieuwbare energie loopt gevaar

Tegelijk met de steun voor CCS beknot het kabinet juist de CO2-vrije hernieuwbare route van elektriciteit uit wind op land en zon op dak en land door vast te houden aan de 35 TWh cap, zo zeggen de brancheorganisaties. Met deze beslissingen blokkeert het kabinet de uitvoering van de Regionale energie strategieën (RESsen) en gemeentelijke Warmtevisies, vinden de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Holland Solar. Gemeenten en provincies willen juist meer ruimte geven aan zon en wind. Deze richting van het demissionaire kabinet staat de echte transitie naar hernieuwbare energie in de weg. ‘De subsidie (SDE++) wordt volgend jaar voor zon en windprojecten al beëindigd (bij het halen van 35 TWh). Met het overbelaste elektriciteitsnet trekt het kabinet juist géén middelen uit. Daarover zijn wij verbaasd, mede gezien de ambities rond groene waterstof en de plannen om over te stappen op schone elektriciteit als energiebron voor onze industrie, woningen en auto’s. Daarvoor is er juist veel meer hernieuwbare elektriciteit nodig en betere netinfrastructuur.’

Extra actie nodig

NWEA en Holland Solar zien de noodzaak voor extra actie om de CO2-uitstoot te beperken. Zeker als Nederland kiest voor een verhoging van de CO2-doelstelling voor 2030 van -55% (nu-49%). Hierin past het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de SDE++-subsidieregeling en past de stap naar extra wind op zee. De beknotting van hernieuwbaar op land en het ontbreken van middelen voor het elektriciteitsnet passen daar juist niet in; zeker in het licht van de benodigde hoeveelheden duurzame elektriciteit nu en in de nabije toekomst. Dit zal de elektriciteitsprijzen alleen maar verder opdrijven en daarmee ook de kosten voor (in)directe elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. De brancheverenigingen gaan graag met de deelnemers van het klimaatakkoord in overleg.