EW04 Omslag 600
20 september 2023

Ook Willem Alexander is bezorgd over netcongestie

UV06361 (1)

‘Het is bijzonder dat Koning Willem-Alexander in de Troonrede de uitdagingen van het stroomnet benoemt.’ Dat zegt Dick Weiffenbach, algemeen directeur Netbeheer Nederland als reactie op de troonrede. ‘Maar tegelijk heel logisch’, vervolgt hij. Het is maatschappelijk bezien een van de grote thema’s, naast armoede en huisvesting.

Volgens Weiffenbach is het planmatig vergroten van de capaciteit van het stroomnet en het stimuleren van flexibel gebruik van stroom de oplossing voor de problemen waar we nu tegenaan lopen. ‘Voor het eerst sinds het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jaarlijkse een Klimaat- en Energieverkenning (KEV) uitvoert blijken de klimaatdoelen voor 2030 haalbaar. Dat is goed nieuws, maar wij zien wel een grote mits: de plannen van het kabinet moeten wel op tijd en met maximale inspanning ten uitvoer worden gebracht.’

Energie-infrastructuur is het fundament van de toekomst van Nederland

De KEV is één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De verkenning becijfert dat de broeikasgasuitstoot in Nederland mogelijk daalt met 46 tot 57 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee is het wettelijke klimaatdoel van 55 procent reductie voor het eerst in zicht. Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie Netbeheer Nederland ziet dat er ook in de verkiezingsprogramma’s veel aandacht is voor de uitdagingen op de energienetten. ‘Energie-infrastructuur is het fundament van de toekomst van Nederland. Het komt nu echter aan op de planmatige uitvoering. Het volgende kabinet moet daar de focus op leggen.’

Inzet voor de verkiezingen

Netbeheer Nederland vraagt daarom in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aandacht voor een planmatige uitvoering van de aanleg van energie-infrastructuur. De vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders in Nederland adviseert een nieuw kabinet te kiezen voor een planmatige uitrol van energie-infrastructuur. Dat kan in drie  stappen:

  1. Stel een nationaal uitvoeringsplan op. Dat zorgt voor een efficiënte en daarmee versnelde en gerichte aanpak van de uitvoering. In het plan staat waar welke infrastructuur beschikbaar komt en in welke volgorde.
  1. Maak beter en slimmer gebruik van de huidige en toekomstige energie-infrastructuur. Het stroomnet is nu alleen vol op drukke momenten tijdens de 'spits'. Daarbuiten is er nog veel ruimte. Momenteel hebben bestaande bedrijven te weinig belang om te gaan spitsmijden, terwijl nieuwe bedrijven staan te wachten op de oprit.
  1. Geef invulling aan de randvoorwaarden voor de maximale opschaling van energie-infrastructuur. Dat geldt voor zowel nieuwe infrastructuur, zoals warmtenetten, duurzame leidingen voor de inzet van groen gas en waterstof als voor bestaande infrastructuur zoals het elektriciteitsnet.

Lees ook: